Menu Sluiten Voyages-sncf

Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN EN VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN VOYAGES-SNCF

Voyages-sncf.eu BVBA
Charleroise Steenweg, 112
BE-1060 Brussel
Handelsregister n°  RCB/HRB : 593 384
N° BTW BE 455 382 534

1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van producten en diensten op de website van Voyages-sncf en op alle overeenkomsten gesloten tussen Voyages-sncf en het reisagentschap (hierna de gebruiker van de website) waarvan de kandidatuur vooraf door de Verkoopsdirectie van Voyages-sncf werd goedgekeurd.
1.2 De gebruikers van de website worden verzocht om deze voorwaarden, waarnaar via een link wordt verwezen op alle pagina’s van deze site, zorgvuldig te lezen en om er een kopie van op te slaan, af te drukken en te bewaren.
1.3 Het gebruik van de website van Voyages-sncf houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van deze voorwaarden.
1.4 De gebruikers worden uitdrukkelijk verzocht om deze voorwaarden elke keer opnieuw te lezen als zij de website bezoeken, aangezien Voyages-sncf zich het recht voorbehoudt om deze voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Definities

2.1 Voyages-sncf Benelux BVBA(hierna “Voyages-sncf”) is een vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te 1060 Brussel (België), Charleroise Steenweg, 112, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BE 0455 382 534. Voyages-sncf is een dochtervennootschap van Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF).
2.2 Onder de “website” of de “site” wordt verstaan de web pagina’s die gelden voor het land waar de gebruiker gevestigd is en die beschikbaar zijn onder de domeinnaam voyages-sncf.eu of onder een andere domeinnaam beheerd door Voyages-sncf.
2.3 Met “product of dienst” wordt bedoeld, ieder product of dienst dat Voyages-sncf te koop aanbiedt of iedere informatie die zij verstrekt, onder meer treintickets voor internationale verbindingen en voor verbindingen binnen Frankrijk.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De bestelling
De bestelprocedure is de volgende:
Het gebruik van de reserveringsmodule voor beschikbare tickets op de site www.voyages-sncf.eu is voorbehouden voor reisagentschappen die vooraf werden goedgekeurd door de Directie van Verkoop van Voyages-sncf.
De procedure voor reserveringen gebeurt als volgt:
• Nadat het reisagentschap zich heeft ingeschreven op de site en het wordt gevalideerd door de Directie van Verkoop, kan de gebruiker zich aanmelden met zijn login en paswoord om toegang te hebben tot de reservatiemodule;
• Ten gevolge van een zoekopdracht door de gebruiker worden verschillende producten of diensten op de website getoond;
• De gebruiker klikt op de producten of diensten waarvoor hij interesse heeft;
• De details van deze producten en diensten worden met hun prijs getoond op de site;
• De gebruiker kan te allen tijde vergissingen erkennen en verbeteren vóór hij een bestelling plaatst;
De gebruiker verbindt zich er onherroepelijk toe de producten en diensten aan te kopen door te klikken op het icoontje: “Door het aanvinken van dit vakje, bevestig ik de gekozen producten en diensten te bestellen en aanvaard ik de algemene en/of bijzondere verkoopsvoorwaarden van de transporteur.”
3.2 Aanvaarding van de bestelling
Voyages-sncf bevestigt onverwijld de ontvangst van de bestelling door de gebruiker een e-mail toe te sturen, waarna de overeenkomst is afgesloten.
De gebruiker moet garanderen dat alle informatie die hij meedeelt bij de bestelling correct en volledig is en dat die informatie toelaat om de bestelling te verwerken.
Voyages-sncf sluit iedere aansprakelijkheid uit voor bestellingen die niet correct verwerkt kunnen worden omwille van een fout of vergetelheid van de gebruiker.
De afgesloten overeenkomst zal door Voyages-sncf worden bewaard en zal ter beschikking van de gebruikers zijn in geval van klachten (cf. hierna).
3.3 Weigering van een bestelling
Voyages-sncf behoudt zich het recht voor om een bestelling te verwerpen of aan bijkomende voorwaarden te onderwerpen, of om ze op te schorten of te weigeren, onder meer in geval van:
• Onvolledige of verkeerde informatie bij het bestellen;
• Gebrek aan betaling van vroegere bestellingen of betalingsweigering van de bank of financiële instelling van de gebruiker;
• Bestelling van een ongebruikelijk aantal producten of diensten.
In geval een bestelling wordt geweigerd zal Voyages-sncf geen betaling aanvaarden of zal zij iedere ontvangen betaling onmiddellijk terugstorten.

4. Prijs en betaling

4.1 Informatie over de producten en diensten gegeven op de website omvat voor ieder product of dienst details over wat in de prijs is begrepen.
4.2 De prijzen zijn aangeduid in euro en omvatten alle belastingen, tenzij het tegendeel is aangegeven op de website. Verzendingskosten worden afzonderlijk aangerekend volgens de tarieven die op de site worden kenbaar gemaakt.
4.3 De betaling van de producten of diensten gebeurt volgens de voorwaarden voorzien in de samenwerkings-overeenkomst E-commerce vooraf ondertekend door de Voyages-sncf en de gebruiker. In sommige gevallen zal Voyages-sncf zich het recht voorhouden om een voorafbetaling of een bankdomiciliëring te eisen.
4.4 In geval de betaling niet geldig is of onvolledig om welke reden ook, wordt de overeenkomst ontbonden op kosten van de gebruiker en kunnen burgerlijke of strafrechtelijke stappen tegen hem worden genomen.
4.5 Indien de gebruiker de producten of diensten niet betaalt, zal interest verschuldigd zijn aan Voyages-sncf, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, aan de interestvoet bepaald in de Europese Richtlijn 2000/35/EG en is Voyages-sncf gerechtigd om een passende vergoeding te eisen van de gebruiker voor de invorderingskosten als gevolg van de laattijdige betaling, waaronder redelijke advocatenkosten, met een minimum van 10% van het verschuldigde bedrag, niettegenstaande het recht van Voyages-sncf om een hogere schadevergoeding te vorderen.

5. Klachten

Alle klachten met betrekking tot de producten of diensten moeten gericht worden aan Voyages-sncf Benelux, Dienst Clienteel, op het volgende postadres 1060 Brussel (België), Charleroise Steenweg, 112 of per e-mail naar het adres voorzien in de rubriek “Contact” van deze website.

6. Aansprakelijkheid van Voyages-sncf

6.1 Voyages-sncf is niet aansprakelijk, binnen de wettelijke grenzen, in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt wordt door haar fout of nalatigheid, onder meer in de volgende gevallen:
• Indien de website niet beschikbaar is of niet naar behoren werkt. Voyages-sncf mag de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk afsluiten, naar haar goeddunken en zonder enige voorafgaande kennisgeving, en mag zo ook de website wijzigen;
• Indien de website informatie bevat die niet correct of onvolledig of die tikfouten bevat. Het gebruik van de website gebeurt op risico van de gebruiker alleen;
• Indien het gebruik van de site schade zou veroorzaken aan de gebruiker of zijn apparatuur door virussen, ongeoorloofde toegang of aanvallen, “worms” of andere schadelijke goederen of programma’s.
6.2 Voyages-sncf kan niet garanderen dat de producten of diensten aangeboden via de website werkzaam zijn in de IT-systemen van de gebruiker.
6.3 De website kan links bevatten naar webpagina’s van derde partijen. Dergelijke links worden enkel aangeboden om de gebruiker te helpen en houden geen enkele goedkeuring in van de inhoud van deze webpagina’s van derden. Voyages-sncf is niet verantwoordelijk voor dergelijke derden en garandeert geenszins de wettelijkheid of de correctheid van dergelijke webpagina’s. Toegang tot dergelijke pagina’s gebeurt uitsluitend op risico van de gebruiker.
6.4 Voyages-sncf sluit iedere aansprakelijkheid uit in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, veroorzaakt door haar fout of nalatigheid in geval de producten of diensten gebreken vertonen. De gebruiker aanvaardt dat alle vorderingen met betrekking tot de transportdiensten uitsluitend ingesteld zullen worden tegen de betrokken vervoerders, met uitsluiting van Voyages-sncf.
6.5 De gebruiker is eveneens verantwoordelijk voor alle klachten, opmerkingen of schadevergoedingen van zijn klanten tegen Voyages-sncf
6.6 In geval Voyages-sncf, om welke reden ook, gehouden is om schadevergoeding te betalen, dan zal zij enkel directe schade vergoeden ten belope van een bedrag dat maximaal overeenstemt met de prijs van de producten en diensten die aanleiding geven tot de schadevergoeding. De aansprakelijkheid van Voyages-sncf voor gevolgschade, gederfde winsten, verlies aan goodwill, onderbreking van de werking van de onderneming, wijziging of verlies van data, is uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Levering

7.1 Tenzij anders bepaald zal Voyages-sncf de producten leveren en de diensten verstrekken aan het adres opgegeven door de gebruiker bij de bestelling. De gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor het ontvangen van de producten en diensten.
De gebruiker is verantwoordelijk voor de haalbaarheid van de verzending per gewone post rekening houdend met de termijn tussen de besteldatum en verzendingsdatum.
7.2 De levering gebeurt per gewone post binnen de vier dagen na aanvaarding van de bestelling door Voyages-sncf, tenzij anders aangegeven op de website. De leveringstermijn geldt slechts als richtlijn en Voyages-sncf is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen.

8. Bewijs

Niettegenstaande enig ander bewijs dat de gebruiker zou leveren, aanvaarden de partijen dat de IT registers van Voyages-sncf of van diens onderaannemers het wettelijk bewijs uitmaken van de mededelingen tussen de partijen.

9. Bescherming van de web site

9.1 De inhoud, de presentatie van de website (tekst, lay-out, grafische elementen, logo’s etc.), de handelsnaam “Voyages-sncf”, de merken en andere onderdelen van de site, worden beschermd door de intellectuele rechten van Voyages-sncf.
9.2 Reproductie en mededeling aan het publiek op welke wijze ook, met inbegrip van bewerking of vertaling, van de inhoud van deze website of van een onderdeel ervan, is verboden tenzij Voyages-sncf hiervoor haar voorafgaandelijk, schriftelijke toestemming heeft gegeven.

10. Bescherming van de persoonlijke gegevens van de klanten van de gebruiker

10.1 Voyages-sncf is bezorgd over de bescherming van de persoonlijke gegevens van de klanten van de gebruikers van de site en heeft regels uitgevaardigd om de persoonsgegevens te beschermen. Door te klikken op het icoontje van artikel 3.1 en door persoonsgegevens aan Voyages-sncf over te maken, aanvaardt de gebruiker dat Voyages-sncf de persoonsgegevens mag verwerken zoals nader bepaald in deze vooraarden.
10.2 Voyages-sncf zal de volgende persoonsgegevens verwerken van de gebruikers:
• persoonsgegevens m.b.t. bestellingen en betalingen, zoals naam, adres, e-mail adres, telefoonnummers, etc.;
• alle nadere relevante persoonsgegevens die de gebruiker meedeelt aan Voyages-sncf.
10.3 De persoonsgegevens worden gebruikt om:
• bestellingen uit te voeren en betalingen op te volgen;
• de klanten van de gebuiker te contacteren voor marketing doeleinden, zoals het verzenden van een nieuwsbrief;
• de klanten van de gebruiker te informeren over Voyages-sncf, haar producten en diensten en haar sites.
10.4 Voyages-sncf heeft het recht om persoonsgegevens over te maken aan verbonden vennootschappen of commerciële partners die op de website worden vermeld, met inbegrip van deze in het buitenland.
10.5 De gebruiker dient zijn klanten te informeren over de verwerking van zijn gegevens door Voyages-sncf, evenals over het recht van toegang tot zijn persoonsgegevens door Voyages-sncf. De klanten van de gebruiker hebben eveneens het recht de gegevens te laten verbeteren, schrappen of blokkeren in geval zij onvolledig of incorrect zouden zijn. Iedere klant van de gebruiker kan zich ook verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Elk verzoek hierover moet worden gestuurd via de rubriek “Contact” op de site van Voyages-sncf.

11. Verplichtingen van de gebruiker van de site

11.1 De gebruiker zal:
(a) geen gebruik maken van de website van Voyages-sncf voor onwettige doeleinden of om schade toe te brengen aan de rechten van Voyages-sncf of van derden; de gebruiker zal geen gebruik maken van de site om onwettige, discriminatoire of beledigende informatie over te maken aan Voyages-sncf of aan derden;
(b) de toegang tot de website niet verstoren of onmogelijk maken, noch zich ongeoorloofd toegang verschaffen tot de IT systemen van Voyages-sncf, noch de site wijzigen of gebruiken om virussen, “hacking attackts” of “worms” over te maken;
(c) deze algemene voorwaarden te allen tijde naleven.
11.2 In geval een gebruiker de verbintenissen van deze overeenkmst niet naleeft, behoudt Voyages-sncf zich uitdrukkelijk alle rechten voor om de toegang tot haar website onmiddellijk af te sluiten en om schadevergoeding te vorderen.

12. Algemene bepalingen

12.1 Het feit dat Voyages-sncf niet of niet onmiddellijk haar rechten onder deze overeenkomst uitoefent, houdt geen enkele afstand van haar rechten in.
12.2 In geval een clausule van deze voorwaarden nietig of zonder gevolg zou worden verklaard, wordt de geldigheid van de overeenkomst hierdoor niet aangetast tenzij de betrokken clausule essentieel is in de relatie tussen Voyages-sncf en de gebruiker.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1 Alle geschillen over het gebruik van deze site van Voyages-sncf of over de producten en diensten van Voyages-sncf worden onderworpen aan het Belgisch recht. Het Verdrag van 11 april 1980 betreffende de internationale koop-verkoop van goederen is niet van toepassing.
13.2 Enkel de rechtbanken van het rechtsgebied te Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen. 

VSCA page name: 
CGV